Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

COLOR & CSS LIBRARY

Lựa chọn phong cách riêng
Màu sắc thiết kế website thường dùng
WRAPPER------------------------------------------------------------------------------------------

.wg_lvtm_wrapper{ width:100%; marin:auto; position:relative; }

.wg_lvtm_wrapper_1170px{ width:1170px; height:auto; margin:auto; position:relative; }

.wg_lvtm_wrapper_1024px{ width:1024px; height:auto; margin:auto; position:relative; }

.wg_lvtm_wrapper_1000px{ width:1024px; height:auto; margin:auto; position:relative; }

.wg_lvtm_width_100{ width:100%; }
.wg_lvtm_width_90{ width:90%; }
.wg_lvtm_width_10{ width:10%; }
.wg_lvtm_width_80{ width:80%; }
.wg_lvtm_width_20{ width:20%; }
.wg_lvtm_width_70{ width:70%; }
.wg_lvtm_width_30{ width:30%; }
.wg_lvtm_width_60{ width:60%; }
.wg_lvtm_width_40{ width:40%; }
.wg_lvtm_width_50{ width:50%; }
.wg_lvtm_width_50{ width:50%; }
.wg_lvtm_width_40{ width:40%; }
.wg_lvtm_width_60{ width:60%; }
.wg_lvtm_width_30{ width:30%; }
.wg_lvtm_width_70{ width:70%; }
.wg_lvtm_width_20{ width:20%; }
.wg_lvtm_width_80{ width:80%; }
.wg_lvtm_width_10{ width:10%; }
.wg_lvtm_width_90{ width:90%; }
.wg_lvtm_width_33{ width:33.333333%; }
.wg_lvtm_width_33{ width:33.333333%; }
.wg_lvtm_width_33{ width:33.333333%; }
.wg_lvtm_width_25{ width:25%; }
.wg_lvtm_width_25{ width:25%; }
.wg_lvtm_width_25{ width:25%; }
.wg_lvtm_width_25{ width:25%; }
FLOAT - CLEAR------------------------------------------------------------------------------------------
.float_left
.float_right
.clear_both (Delete float)
.float_none (Default left)
BACKGROUND------------------------------------------------------------------------------------------
.bg_primary
.bg_success
.bg_info
.bg_warning
.bg_danger
.bg_white
.bg_red
.bg_blue
.bg_orange
.bg_cyan
.bg_black
.bg_efefef
.bg_aaa
.bg_bbb
.bg_ccc
.bg_ddd
.bg_6ed3cf
.bg_9068be
.bg_e1e8f0
.bg_e62739
.bg_c9c9c9
.bg_e3e3e3
.bg_9ad3de
.bg_89bdd3
.bg_c9d8c5
.bg_a8b6bf
.bg_7d4627
.bg_c0dfd9
.bg_e9ece5
.bg_b3c2bf
.bg_3b3a36
.bg_1d2120
.bg_5a5c51
.bg_ba9077
.bg_bcd5d1
.bg_729f98
.bg_283018
.bg_aa863a
.bg_6534ff
.bg_62bcfa
.bg_fccdd3
.bg_bbc4ef
.bg_dbc3d0
.bg_5e0231
.bg_c7a693
.bg_e6af4b
.bg_e05038
.bg_f2cbbc
.bg_334431
.bg_856046
.bg_300032
.bg_06000a
.bg_c43235
.bg_e6e6e8
COLOR------------------------------------------------------------------------------------------

.color_white

.color_black

.color_red

.color_green

.color_blue

.color_cyan

.color_orange

.color_yellow

.color_pink

.color_muted

.color_primary

.color_success

.color_info

.color_warning

.color_danger

.color_e95f04

.color_ffffff

.color_000

.color_696969

.color_808080

.color_a9a9a9

.color_c0c0c0

.color_d3d3d3

.color_dcdcdc

.color_f5f5f5

.color_d8bfd8

.color_dda0dd

.color_ee82ee

.color_da70d6

.color_ba55d3

.color_ff00ff

.color_8b008b

.color_800080

.color_9370db

.color_8a2be2

.color_9932cc

.color_9400d3

.color_4b0082

.color_000080

.color_191970

.color_00008b

.color_483d8b

.color_0000cd

.color_0000ff

.color_6a5acd

.color_7b68ee

.color_e6e6fa

.color_4682b4

.color_708090

.color_00bfff

.color_778899

.color_1e90ff

.color_4169e1

.color_6495ed

.color_87ceeb

.color_87cefa

.color_b0c4de

.color_f0f8ff

TEXT-ALIGN------------------------------------------------------------------------------------------
.text_align_left Using these validation using these validation styles to denote the state of a form control only provides a visual, color-based indication, which will not be conveyed to users of assistive technologies - such as screen readers - or to colorblind users
.text_align_center Using these validation styles to denote the state of a form control only provides a visual, color-based indication, which will not be conveyed to users of assistive technologies - such as screen readers - or to colorblind users
.text_align_right Using these validation styles to denote the state of a form control only provides a visual, color-based indication, which will not be conveyed to users of assistive technologies - such as screen readers - or to colorblind users
.text_align_justify Using these validation styles to denote the state of a form control only provides a visual, color-based indication, which will not be conveyed to users of assistive technologies - such as screen readers - or to colorblind users
VERTICLE-ALIGN------------------------------------------------------------------------------------------
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_baseline
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_sub
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_super
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_top
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_text_top
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_middle
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_bottom
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_text_bottom
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_0
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_3
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_5
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_10
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_15
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_18
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_20
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_24
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_25
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_10d
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_15d
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_18d
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_20d
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_24d
This example demonstrates different vertical-aligns template / .vertical_align_25d
LINE-HEIGHT------------------------------------------------------------------------------------------

.line_height_1_1
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_1_5
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_2_1
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_2_5
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_10
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_11
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_12
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_13
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_14
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_15
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_16
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_17
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_18
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_19
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_20
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_21
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_22
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_23
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_24
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_25
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_26
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_27
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_28
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_29
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_30
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_40
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_50
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_60
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_70
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

.line_height_80
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

TEXT-DECORATION------------------------------------------------------------------------------------------

.text_decoration_none (Default)

.text_decoration_underline

.text_decoration_overline

.text_decoration_through

.text_decoration_initial (Reset css)FONT SIZE------------------------------------------------------------------------------------------
.font_size_10   .font_size_11   .font_size_12   .font_size_13   .font_size_14   .font_size_15 .font_size_16 .font_size_17 .font_size_18 .font_size_19 .font_size_20

.font_size_21 .font_size_22 .font_size_23 .font_size_24 .font_size_25 .font_size_26 .font_size_27


.font_size_28 .font_size_29 .font_size_30 .font_size_31 .font_size_32


.font_size_33 .font_size_34 .font_size_35 .font_size_36 .font_size_37


.font_size_38 .font_size_39 .font_size_40 .font_size_41

.font_size_42 .font_size_43 .font_size_44 .font_size_45

.font_size_46 .font_size_47 .font_size_48 .font_size_49


.font_size_50 .font_size_51 .font_size_52

.font_size_53 .font_size_54 .font_size_55

.font_size_56 .font_size_57 .font_size_58


.font_size_59 .font_size_60 .font_size_61


.font_size_62
.font_size_63 .font_size_64


.font_size_65
.font_size_66


.font_size_67 .font_size_68


.font_size_69 .font_size_70


.font_size_71 .font_size_72


.font_size_73 .font_size_74


.font_size_75 .font_size_76


.font_size_77 .font_size_78


.font_size_79 .font_size_80


.font_size_81 .font_size_82


.font_size_83 .font_size_84


.font_size_85 .font_size_86


.font_size_87 .font_size_88


.font_size_89 .font_size_90


.font_size_91 .font_size_92


.font_size_93 .font_size_94


.font_size_95 .font_size_96


.font_size_97


.font_size_98.font_size_99.font_size_100

FONT WEIGHT------------------------------------------------------------------------------------------

.font_weight_normal

.font_weight_bold

.font_weight_bolder

.font_weight_lighter

.font_size_ceil_110 (110%)

.font_size_ceil_120 (120%)

.font_size_ceil_130 (130%)

.font_size_ceil_140 (140%)

.font_size_ceil_150 (150%)

.font_size_ceil_160 (160%)

.font_size_ceil_170 (170%)

.font_size_ceil_180 (180%)

.font_size_ceil_190 (190%)

.font_size_ceil_200 (200%)

.font_size_ceil_220 (220%)

.font_size_ceil_240 (240%)

.font_size_ceil_260 (260%)

.font_size_ceil_280 (280%)

.font_size_ceil_300 (300%)

.font_size_ceil_350 (350%)

.font_size_ceil_400 (400%)

.font_size_ceil_450 (450%)

.font_size_ceil_500 (500%)

BUTTON------------------------------------------------------------------------------------------
.btn_default .btn_primary .btn_success .btn_info .btn_warning .btn_danger .btn_saddlebrown
.btn_gold .btn_black .btn_darkorange .btn_red .btn_olivedrab .btn_darkgreen .btn_seagreen
.btn_lightcyan .btn_darkturquoise .btn_darkcyan .btn_darkslategrey .btn_lightskyblue
.btn_dodgerblue .btn_deepskyblue .btn_navy .btn_indigo .btn_magenta .btn_darkmagenta
.btn_yellowgreen .btn_darkkhaki .btn_orchid .btn_lightseagreen .btn_maroon .btn_tan
FORM------------------------------------------------------------------------------------------
.form_control (type="email")
.form_control (type="password")
.form_control (type="text")
.form_control (textarea)
DISPLAY------------------------------------------------------------------------------------------
.display_block (Show) | .display_none (Hide)
OVERFLOW------------------------------------------------------------------------------------------
.overflow_hidden

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

.overflow_auto

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

.overflow_scroll

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

.overflow_initial

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

.overflow_visible

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

.overflow_x_hidden

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

.overflow_y_hidden

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

FIELDSET - LEGEND ------------------------------------------------------------------------------------------
Personalia: Name:
Email:
Date of birth:
TABLE------------------------------------------------------------------------------------------
.table_temp
thead tr th1 width:50%thead tr th2 width:50%
Col 1 row 1 Col 2 row 1
Col 1 row 2 Col 2 row 2
tfoot tr td1 width:50%; tfoot tr td2 width:50%;
.table_temp2
Col 1 row 1 Col 2 row 1
Col 1 row 2 Col 2 row 2

MÀU SẮC THIẾT KẾ WEBSITE THƯỜNG DÙNG

COLOR-001
COLOR-002
COLOR-003
COLOR-004
COLOR-005
COLOR-006
COLOR-007
COLOR-008
COLOR-009
COLOR-010
COLOR-011
COLOR-012
COLOR-013
COLOR-014
COLOR-015
COLOR-016
COLOR-017
COLOR-018
COLOR-019
COLOR-020
COLOR-021
   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
CSS LIBRARYRating: 8 / 103805
8 103805
Cách kinh doanh bứt phá
8 tuần triển khai